Αρναουτάκης: «Διεκδικούμε και αξιοποιούμε πόρους για την υλοποίηση του σχεδιασμού μας. Για την Κρήτη μας»

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης ενέκρινε το Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης για την περίοδο 2024-2028 ο οποίος ενσωματώνει τις νέες εξελίξεις και προτεραιότητες και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις αναπτυξιακές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 2024-2028 είναι συνεκτικός και ευέλικτος ώστε να είναι περισσότερο προσαρμοστικός στις εξελίξεις και στις νέες προκλήσεις. Αποτελείται από τέσσερις άξονες με τέσσερα μέτρα ανά άξονα και στηρίζει είκοσι τέσσερις ειδικούς στόχους.

«Σχεδιάζουμε με μέθοδο, προτεραιοποιούμε έργα και παρεμβάσεις με μεγάλο αναπτυξιακό αντίκτυπο που στηρίζουν τους στρατηγικούς στόχους. Κινητοποιούμε τους φορείς και στηρίζουμε την ωρίμανση των έργων και παρεμβάσεων», επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Αναδεικνύονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης με στήριξη των εδραιωμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση των αναδυομένων. Αναβαθμίζεται το τουριστικό προϊόν και διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της Κρήτης ως τουριστικού προορισμού, προωθείται η αναγεννητική γεωργία, η πιστοποίηση των προϊόντων και η επέκταση της βιολογικής καλλιέργειας, ενθαρρύνεται η υγιής καινοτόμος επιχειρηματικότητα, η εξωστρέφεια και η επιτάχυνση δραστηριοτήτων μπλε και πράσινης ανάπτυξης με παράλληλη διεύρυνση της απασχόλησης.
«Διεκδικούμε και αξιοποιούμε αποτελεσματικά όλες τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης και προετοιμαζόμαστε έγκαιρα για τις επερχόμενες προκλήσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027 και των άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Συνεχίζουμε με σχέδιο και αυτοπεποίθηση, διεκδικώντας συνεχώς πόρους για την υλοποίηση του σχεδιασμού μας. Για την Κρήτη μας», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης.

Μέσα από το σχεδιασμό, επιδιώκεται περαιτέρω η μείωση των ανισοτήτων και η ενίσχυση της πρόσβασης σε δημόσια αγαθά και υπηρεσίες με τη δημιουργία ενός κατάλληλου υπόβαθρου για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε συνθήκες μεγάλων αλλαγών και απρόβλεπτων εξελίξεων. Ενισχύονται κατά προτεραιότητα οι υποδομές και υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και πρόνοιας, στηρίζεται η προσβασιμότητα σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι κοινωνικές ανισότητες.

Δρομολογείται ο περιβαλλοντικός μετασχηματισμός της Κρήτης με στόχο τη δημιουργία μιας βιώσιμης και ανθεκτικής Περιφέρειας που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της μετάβασης σε ένα κυκλικό μοντέλο παραγωγής. Προωθείται μια νέα ισορροπία μεταξύ υπαίθρου και αστικού χώρου, διασφαλίζονται αποτελεσματικές συνδέσεις των οικισμών με τα μεγάλα έργα υποδομής, ενισχύεται η ενεργειακή μετάβαση, ολοκληρώνονται οι κύκλοι διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και του νερού, ενισχύονται η πρόληψη και διαχείριση κινδύνων και επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής.

Προωθείται η αναβάθμιση της διοίκησης και η αυξημένη ποιοτική συμμετοχή των πολιτών στις αναπτυξιακές διαδικασίες. Αναβαθμίζεται η δημόσια διοίκηση και ενισχύεται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στηρίζεται η ανάπτυξη και εδραίωση δικτύων και ομάδων των τοπικών κοινωνιών, ενισχύεται η ενεργός συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Share this

You may also like...