Κρήτη: Παράταση αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν.4903/2022 (ΦΕΚ 46/Α/2022), παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων των πολιτών για τους αναρτημένους δασικούς χάρτες σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης και ειδικότερα:

 

  1. Για την ΠΕ Χανίων, νέα καταληκτική ημερομηνία η Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

(ΑΔΑ: ΨΧΩΠΟΡ1Θ-ΟΦΓ)

  1. Για την ΠΕ Ρεθύμνης, νέα καταληκτική ημερομηνία η Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

(ΑΔΑ: 6Ω6ΧΟΡ1Θ-Τ31)

  1. Για την ΠΕ Ηρακλείου, νέα καταληκτική ημερομηνία η Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 (ΑΔΑ: ΨΖΜ5ΟΡ1Θ-ΒΡΘ)
  2. Για την ΠΕ Λασιθίου, νέα καταληκτική ημερομηνία η Δευτέρα 16 Μαΐου 2022

(ΑΔΑ: 9ΥΜΟΟΡ1Θ-9ΛΦ)

 

 

Για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία επεκτείνεται για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες.

 

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του ή την αίτηση διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων εντός των παραπάνω τιθέμενων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, αποκλειστικών προθεσμιών.

Share this

You may also like...