Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην 5η Συνεδρίαση του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2021-2027»

Στις εργασίες της 5ης συνεδρίασης της επιτροπής προγραμματισμού του προγράμματος συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Κύπρος 2021-2027, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, και περιλαμβάνει τους εξής τρεις άξονες προτεραιότητας:

-Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με αποδοτική πράσινη ενέργεια και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

-Προώθηση της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης του πολιτισμού, του βιώσιμου τουρισμού και της κοινωνικής οικονομίας, -Μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην περιοχή παρέμβασης, μέσω της αποτελεσματικότερης ένταξης προσφύγων και μεταναστών.

Η ατζέντα της συνεδρίασης περιελάμβανε την παρουσίαση θεμάτων που αφορούν στο τρίτο σχέδιο του προγράμματος, όπως το πλαίσιο επιδότησης, το μεθοδολογικό πλαίσιο υπολογισμού των δεικτών, περιπτώσεις μικρών έργων, καθώς και λοιπά κεφάλαια του προγραμματικού εγγράφου. Το προγραμματικό έγγραφο παρουσιάστηκε λεπτομερώς και ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος, που κατέληξε στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Ακολούθησε η σύνοψη των συμπερασμάτων και ο προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών της Επιτροπής.

Share this

You may also like...