Ειδική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, δια ζώσης

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, δια ζώσης, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00, στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 175 του Ν 3852/2010: «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 6290) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00» και την αριθμ. 934/29-12-21 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:

Εκλογή μελών Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης.

Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.

Share this

You may also like...