Πραγματοποιήθηκε η πέμπτη συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Δράσης στο πλαίσιο του έργου Global Goals for Cities

Αρχείου

Την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Δημοσκόπιο η 5η συνάντηση των μελών της Τοπικής Ομάδας Δράσης (Urbact Local Group), στο πλαίσιο του έργου Global Goals For Cities.

Στην 5η συνάντηση, τα μέλη της Τοπικής Ομάδας Δράσης (ULG) εργάστηκαν σε ομάδες προκειμένου να προσδιορίσουν τις προτεραιότητες που πρέπει να βάλει ο Δήμος Ηρακλείου στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, το οποίο δημιουργείται  στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου και σκοπό έχει να ενσωματώσει τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ μέχρι το 2030.

Συγκεκριμένα, σε αυτή τη συνάντηση τα μέλη του ULG, εργάστηκαν σε δύο θεματικές, στην Κοινωνική Πολιτική και στην Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη. Σε ό,τι αφορά την Κοινωνική Πολιτική, τα μέλη της Τοπικής Ομάδας Δράσης πρότειναν να υιοθετήσει ο Δήμος Ηρακλείου την αύξηση των Δημοτικών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης, την κατασκευή υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ σε όλα τα δημοτικά κτήρια, καθώς και την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δίνοντας ως κίνητρο τη μείωση των δημοτικών τελών.

Σε ό,τι αφορά τη Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη, η Τοπική Ομάδα Δράσης πρότεινε την αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων εστίασης σχετικά με τη μείωση της σπατάλης φαγητού, την εκπαίδευση ενήλικων πολιτών και μαθητών στο συγκεκριμένο αντικείμενο, καθώς και την ενίσχυση δράσεων  προκειμένου το Ηράκλειο να γίνει ένας βιώσιμος διατροφικός προορισμός για διακοπές, δώδεκα μήνες το χρόνο.

Στην συνάντηση συμμετείχε και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Ψηφιακού Μετασχηματισμού – Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου & Τουρισμού, κ. Γιώργος Σισαμάκης, ο οποίος είχε μια γόνιμη συζήτηση με την Τοπική Ομάδα Δράσης, στη βάση των παραπάνω προτάσεών της για ενσωμάτωση στο Σχέδιο Δράσης.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου Σχεδίου, ο Δήμος Ηρακλείου θα είναι σε θέση να αναζητήσει χρηματοδότηση προκειμένου οι δράσεις που θα περιλαμβάνονται στο εν λόγω Σχέδιο να υλοποιηθούν και να πάρουν σάρκα και οστά.

Οι συναντήσεις της Τοπικής Ομάδας Δράσης θα συνεχιστούν, προκειμένου με την «από  κάτω προς τα πάνω» προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί για το συγκεκριμένο έργο να προτείνουν στόχους και δράσεις που πρέπει να ενσωματωθούν στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, το οποίο συντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Global Goals for Cities (GG4C)» – «Παγκόσμιοι Στόχοι για τις Πόλεις».

Το “Global Goals for Cities”  είναι ένα πιλοτικό δίκτυο πόλεων με στόχο την επιτάχυνση της προόδου προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε 19 πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της μάθησης από ομοτίμους και έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό δράσης.

Ο ρόλος του Τοπικού Δικτύου Δράσης είναι εξαιρετικά σημαντικός καθώς συμμετέχει ενεργά στην διαμόρφωση των παραδοτέων του έργου. Η σύμπραξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT III – Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.

To Πρόγραμμα «Global Goals for Cities», υλοποιείται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου, μέσω του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

 

Share this

You may also like...