Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 19 Απριλίου 2022 και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ.643/24-9-2021 και την απόφαση με αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.20354, ΦΕΚ 1724/09-4-2022 τεύχος Β΄, άρθρο 1 : (Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία χωρίς τον περιορισμό των επτά ατόμων, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων), προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα θέματα που αναγράφονται παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 για δημιουργία ΚΑ εξόδων με τίτλο
«Αμοιβή ατόμων εκτελούντων ειδικές Υπηρεσίες (εμπειρογνώμονες εκτιμητές)».
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 για τη
χρηματοδότηση της λειτουργίας ΚΔΑΠμεΑ Δήμου Ηρακλείου.
3. Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθ.12/2022 απόφασης του
Τριμελούς Εφετείου Ανατ. Κρήτης.
4. Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ.958/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Ηρακλείου.
5. Λήψη απόφασης για την αποστολή εξωδίκων από το Νομικό Τμήμα του Δήμου για οφειλές
παροχών ηλεκτρικής ενέργειας.
6. Διορισμός δικηγόρου για την εκδίκαση της με αριθ. ΓΑ 519/ΑΜΒ/2/2022 εργατικής αγωγής
κατά του Δήμου Ηρακλείου.
7. Διαβίβαση της αρ.17/2022 απόφασης Έγκρισης ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων
οικ. Έτους 2020 του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.
8. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των
ορίων για την «Προμήθεια λυομένων αιθουσών σε σχολεία του Δ. Ηρακλείου» με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,
συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 345.340,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
9. 1)Έγκριση διακήρυξης τεχνικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή
αναβάθμιση στο κτίριο 5 δημοτικού σχολείου Δήμου Ηρακλείου με κωδικό ΟΠΣ 5067500»
2)Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου.
10. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την προμήθεια γραφικής ύλης κλπ έτους 2022.
11. ΄Εγκριση διενέργειας διαγωνισμού – τεχνικών προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση όρων
για την προμήθεια τόνερ-μελανιών-drum έτους 2022 των υπηρεσιών και κοινωνικών δομών
του Δήμου Ηρακλείου.
12. Έγκριση διενέργειας τρόπου εκτέλεσης όρων και μελέτης της υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευή
και προμήθεια ανταλλακτικών και υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης» –
συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού και παρακολούθησης –
παραλαβής της σύμβασης.
13. Συμπλήρωση της με αρ.200/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την
έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την υλοποίηση του σχεδίου «Επανένταξη
ΙΙ» στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους».
14. Έγκριση του 3 πρακτικού “Αξιολόγηση και βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών” για τη
μελέτη του υποέργου 10 « Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης» της
πράξης με τίτλο «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ηρακλείου».
15. Έγκριση 4ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υλικών Σήμανσης».
16. Έγκριση 4ου πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των
προσωρινών αναδόχων για την κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων
της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας & τμήματος Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου».
17. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του
έργου «Συντήρηση χωροδικτυωμάτων στεγάστρων & κατασκευή επικάλυψης» – Έγκριση 2ου
ΠΚΤΜΝΕ.
18. Αλλαγή αναδόχου για την απευθείας ανάθεση του έργου «Αντιστήριξη οδών Χατζηδάκη Νίβα
και Λεωφόρο Κνωσσού».
19. Ορισμός υπολόγου για την έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση
δαπανών σύνδεσης στο δίκτυο διανομής της παροχής 54656778 Ν 2(25KVA) που αφορά την
ηλεκτροδότηση του Γηπέδου Οικισμού Βενεράτου Δ.Ε. Παλιανής του Δήμου Ηρακλείου.
20. Ορισμός επιτροπής παραλαβής των παρεχόμενων γενικών υπηρεσιών η΄ παραδοτέων με τίτλο
«Επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών δικτύων άρδευσης».
21. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής που αφορά τη διαδικασία σύναψης
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον 4412/2016 για την
υπηρεσία τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας για τα έτη 2022 και 2023.
22. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος της υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευή και προμήθεια
ανταλλακτικών των υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης».
23. Έγκριση παράτασης διάρκειας της με αριθμό πρωτοκόλλου 34445/19-04-2021 που αφορά την
εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων».
24. Έγκριση παράτασης της σύμβασης 1ης, 2ης και 3ης γραμμής Mini Βus.
25. Παράταση χρόνου παράδοσης της υπ΄αριθ.111472/15-11-2021 σύμβασης
(21symv009538432/2021-11-15) της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ για την «Προμήθεια 8 απορριμματοφόρων».
26. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας έκδοσης απόφασης της κριτικής επιτροπής για τον
πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαση της Πλατείας
Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της
πόλης».
27. Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος & παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της
μελέτης με τίτλο « Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις παρεμβάσεων σε τμήματα του οδικού
δικτύου της πόλης του Ηρακλείου ».
28. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου «Επισκευή γηπέδου
5×5 στον Προφήτη Ηλία».
29. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 250.000,00 € στον Κ.Α.Ε 00-6818.001 με τίτλο: «Καταπτώσεις
εγγυήσεων υπέρ Δημοτικών Επιχειρήσεων».
30. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 13.000 ευρώ σε ΚΑ 00-6515.001 με τίτλο «Αμοιβές και
προμήθειες τραπεζών».
31. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.000 ευρώ σε ΚΑ 20-6265.009 με τίτλο «Συντήρηση και
επισκευή λοιπού εξοπλισμού».
32. Εξειδίκευση της πίστωσης του ΚΑ 30-7412.239 & έγκριση καταβολής αμοιβής – αποζημίωσης
των ιδιωτών μελών της κριτικής επιτροπής του πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με
τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας & της ευρύτερης περιοχής της
ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης “.
33. Έγκριση αποστολής Δήμου Ηρακλείου στην Mula (Ισπανία) και έγκριση καταβολής εξόδων
κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης του αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Σισαμάκη & ιδιώτημέλους της αποστολής στο πλαίσιο του έργου «KAIROS» URBACT ΙΙΙ 2014-2020.
34. Έγκριση μετάβασης και εξειδίκευση πίστωσης για την μετακίνηση του αντιδημάρχου κ.
Σισαμάκη στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 25ης Έκθεσης Τοπικών Προϊόντων &
Υπηρεσιών «ΚΡΗΤΗ η Μεγάλη Συνάντηση – Τοπικές γεύσεις Ελλάδας».
35. Καθορισμός τέλους θέσεων προσωρινής στάσης.
36. Διόρθωση τελών & προστίμων εκδιδομένων λογαριασμών 2016.
37. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης, με εξώδικο συμβιβασμό για την καταβολή
αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο τμήμα οικοπέδου το οποίο δεσμεύεται από το σχέδιο πόλης
για τη δημιουργία δρόμου, της εξ αδιαίρετου ιδιοκτησίας των: α) Ζευγαδάκη Νικολάου του
Εμμανουήλ με ποσοστό 33,33 % β) Ζευγαδάκη Σπύρου του Εμμ. με ποσοστό 33,33% και γ)
Ζευγαδάκη Γεωργίου του Εμμ. με ποσοστό 33,34% συνολικού εμβαδού 13,59 μ2 στο Ο.Τ. 43
της περιοχής «Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα» του Δήμου Ηρακλείου.
38. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης, με εξώδικο συμβιβασμό για την καταβολή
αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο τμήμα οικοπέδου το οποίο δεσμεύεται από το σχέδιο πόλης
για τη δημιουργία δρόμου, της ιδιοκτησίας των Καλεμάκη Καλλιόπης του Εμμανουήλ και
Καλουδάκη Σταύρου του Νικολάου συνολικού εμβαδού 8,00 μ2 στο Ο.Τ. 2 της περιοχής
«Πόρος – Πατέλες – Κατσαμπάς» του Δήμου Ηρακλείου.
39. Καθορισμός τιμής μοναδος αποζημίωσης, με εξώδικο συμβιβασμό για την καταβολή
αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο τμήμα οικοπέδου το οποίο δεσμεύεται από το σχέδιο πόλης
για τη δημιουργία δρόμου, της εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας των: α) Ανυφαντάκη Ευρυδίκης του
Ευαγ. Συζ. Αγγέλου Μιχαλίτση και β) Μιχαλίτση Αγγέλου με ποσοστό 50% έκαστος
συνολικού εμβαδού 9,40 μ2 στο Ο.Τ. 713 της περιοχής «Άγιος Ιωάννης –Μεσαμπελιές –
Φορτέτσα» του Δήμου Ηρακλείου.
40. Αποδοχή δωρεάς ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο τμήμα ταμειακής διαχείρισης του Δήμου
Ηρακλείου από την τράπεζα EUROBANK.
41. Αποδοχή κληροδοτήματος Χαιρέτη.
42. Εξέταση αιτήματος για εξώδικο συμβιβασμό της εταιρείας «ΚΟΡΗ ΑΕ» για αποζημίωση από
πρόκληση βλάβης στο όχημά της από πτώση δέντρου.
43. Διαγραφή προσαυξήσεων.

Share this

You may also like...